Equip de govern

L'Equip de Govern està compost per:


Arnau Llinàs QuintanaArnau Llinàs Quintana

Batle Pedani per SOMAvi

 


 

 


Mª Victoria Muñoz DuránMª Victoria Muñoz Durán

Tinent de Batlia
Vocal de Medi ambient
Seguretat vial i ciutadana
Infraestructures
Ciutadania per  SOMAvi


Eva Ordinas MolinetEva Ordinas Molinet

Vocal d'Esports
Vocal de Cultura
Vocal de Joventut per SOMAvi
 


 

Felicidad Molina TorrensFelicidad Molina Torrens

Vocal d'Organització i Coordinació interna ELM
Vocal de Relacions Institucionals
Vocal Tercera Edat per SOMAvi

 


D'acord amb la normativa legal l'equip de govern, el 2023 va presentar la seva Declaració de Béns que detallada és:

Alcalde pedani, Arnau Llinàs Quintana

Vocal d'Infraestructures, Medi Ambient i Seguretat vial i ciutadania, Mª Victoria Muñoz Durán

Vocal d’Esports, Cultura i Joventut, Eva Ordinas Molinet

Vocal de Organització i Coordinació ELM, Tercera Edat i Rel. Institucionals, Felicidad Molina Torrens


RETRIBUCIONS DE BATLE PEDANI

Les retribucions de l'Alcalde pedani, per dedicació exclusiva, són les determinades pel "Decreto 37/2014, de 8 de agosto, regulador del sistema de compensación económica destinado a los ayuntamientos y a las entidades locales menores de las Illes Balears que abonen a sus miembros electos retribuciones por el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial al servicio de la gestión pública local".  

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

INDEMNITZACIONS VOCALS EQUIP GOVERN, I ASSISTÈNCIA A JUNTES

Els Vocal de l’Equip de Govern, per acord de la Junta Veïnal Organitzativa de data 20/10/2023 perceben les següents retribucions anuals brutes:


INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A JUNTES

Per acord de Junta Veïnal Organitzativa, de data 20/10/2023, els vocals (exclòs els càrrecs que perceben retribució per dedicació exclusiva o parcial) tenen una compensació de 30 € per sessió.


Source URL: https://palmanyola.org/equip-de-govern