Equip de govern

L'Equip de Govern està compost per:

Arnau Llinàs Quintana
Arnau Llinàs Quintana

 • Batle Pedani per SOMAvi


Mª Victoria Muñoz Durán

 • Vocal d'Infraestructures
 • Vocal de Medi Ambient
 • Vocal Seg. Ciutadana per SOMAvi


Eva Ordinas Molinet

 • Vocal d'Esports
 • Vocal de Cultura
 • Vocal de Joventut per SOMAvi


Felicidad Molina Torrens

 • Vocal d'Organització i Coordinació ELM
 • Vocal de Tercera Edat
 • Vocal de Relacions Institucionals per SOMAvi
   

D'acord amb la normativa legal l'equip de govern, el 2019 va presentar la seva Declaració de Béns que detallada és:

 • Alcalde pedani, Arnau Llinàs Quintana
 • Vocal de Infraestructures, Medi Ambient i Seg Ciutadana, Mª Victoria Muñoz Durán
 • Vocal d’Esports, Cultura i Joventut, Eva Ordinas Molinet
 • Vocal de Organització i Coordinació ELM, Tercera Edat i Rel. Institucionals, Felicidad Molina Torrens


RETRIBUCIONS DE BATLE PEDANI

Les retribucions de l'Alcalde pedani, per dedicació exclusiva, són les determinades pel Decret 63/2007 de 25 de maig, BOIB 82 EXT de 31 de maig de 2.007


INDEMNITZACIONS VOCALS EQUIP GOVERN, I ASSISTÈNCIA A JUNTES

Els Vocal de l’Equip de Govern, per acord de la Junta Veïnal Organitzativa de data 09/07/2019 perceben les següents retribucions anuals brutes:

Mª Victoria Muñoz 9.100 € (650,00 € x 14 mensualitats)

Eva Ordinas Molinet 5.600,00 € (400,00 x 14 mensualitats)

Felicidad Molina Torrens 5.600,00 € (400,00 x 14 mensualitats)


INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A JUNTES

Per acord de Junta Veïnal Organitzativa, de data 19 de juny de 2015, els vocals (exclòs els càrrecs que perceben retribució per dedicació exclusiva o parcial) tenen una compensació de 20 € per sessió.