Palmanyola, més que un poble un sentiment

24-Setembre-2020
L'Entitat Local Menor de Palmanyola, en el nostre afany de participació ciutadana i transparència, volem comunicar al nostres veïnats que hi ha unes ordenances i reglaments que tots hem de complir.

Hem fet un petit resum d'aquestes normes, ja que són les que amb més incís repercuteixen en queixes i/o suggeriments que arriben tant per Línia Verda Palmanyola, com per via telefònica i telemàtica a les nostres oficines.

Preguem als veïnats i veïnades de Palmanyola que compleixin i facin complir totes les normes i ordenances municipals, pel bé comú de tots.

Palmanyola, millorant dia a dia

Palmanyola, més que un poble, un sentiment

Detall de l'esmentat anteriorment:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA I ORNAMENT DE SOLARS I TERRENYS AL TERRITORI DE PALMANYOLA. BOIB núm.15, de 4 de febrer de 2020.

"Obligació dels propietaris de tota classe de solars i terrenys de mantenir-los en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament i les mesures tendents a la conservació d'aquestes condicions"

A l’art.4 punt 6 ... "els passadissos que interseccionen els carrers s'han de mantenir lliures de vegetació que impedeixin i/o qualsevol altre element que entorpeixi el pas als vianants".

A l’art.5 punt 2 ... "les tanques, enfiladisses i altres elements vegetals existents en els jardins privats no podran envair les voreres i zones de pas públic de manera que dificultin o molestin el pas de vianants. A aquests efectes els seus propietaris estan obligats a realitzar les podes o intervencions necessàries per evitar-ho".

ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN DE BUNYOLA. BOIB núm. 80, de 29 de maig de 2010. Elevació automàtica a definitiu de l’acord inicial de modificació de l'ordenança de Policia i Bon Govern per a la seva adaptació a la directiva europea de serveis.

"Art.26.- És prohibeix abandonar un vehicle a la via pública".

"Art.30.- Els animals domèstics hauran de menar-se fermats mitjançant una cadena o corretja per tal de ser controlats fàcilment i, donat que poden mossegar i crear situacions perilloses a tercers, hauran de dur posat el morrió. Els cans disposaran d'un nombre municipal d'identificació." (xip).

"Art.60.- ... També serà obligació dels propietaris mantenir la voravia ben conservada, corrent al seu càrrec les obres de manteniment que a criteri municipal s'hagin de dur a terme. ... "

"Art.79.- ... Si a causa de la realització d'obres particulars, es produïssin danys a les voravies, als passos permanents, vorades o paviments de calçades hauran de ser reposats al seu primitiu estat pel titular de la llicència ..."

________________________________________________

És el nostre objectiu millorar l'entorn del territori de Palmanyola, sempre comptant amb la participació ciutadana.

Moltes gràcies

L'equip de govern de l’ELM de Palmanyola